SIM KINH DỊCH

Công cụ gieo quẻ kinh dịch phiên bản mở rộng

Lập quẻ Mai hoa ( Số điện thoại )

Việc cần xem:

Số điện thoại ( 10 số ):
Ngày lập quẻ: , 
Giờ động tâm:   :

Dùng lịch tiết khí để lập quẻ

Nhập số điện thoại của bạn vào ô trên ( 10 số )
→Tập trung vào câu hỏi của mình ( chú ý nên đặt một câu hỏi ngắn gọn, đơn giản ). Câu hỏi nên mang tính mở, không nên chọn câu hỏi Có / Không.
→Gieo quẻ hỏi việc như sau:
→Ví dụ: Tài chính của tôi vào tuần tới sẽ như thế nào ?
→Ví dụ: Sẽ ra sao nếu tôi đầu tư xyz ?