Duyệt bởi
Tháng: Tháng Hai 2020

Tri thức cơ sở về Lục Hào – Chương 4

Tri thức cơ sở về Lục Hào – Chương 4

Chương 4, Hào động tĩnh cùng sinh khắc Hào động Trong quẻ có hào Lão Âm, Lão Dương là hào biến hóa, xưng là hào động, hào động mà biến hóa ra gọi là hào biến hoặc là hào hóa, bởi vì hào động trong quẻ gốc (tức là lúc chúng ta khởi quẻ được quẻ) biến hóa mà suy diễn ra được quẻ mới gọi là quẻ biến, trong quẻ biến chỉ xem hào biến tác dụng sinh khắc…

Đọc Thêm Đọc Thêm