Duyệt bởi
Thẻ: Lục thân

Lục thân động trong dự đoán Lục hào

Lục thân động trong dự đoán Lục hào

Hào Lục thân động trong Dự đoán Lục hào – Kinh dịch Lục thân ở mỗi hào vị trong quẻ chính và trong quẻ biến đều được xác định dựa trên mối quan hệ sinh khắc giữa ngũ hành của địa chi nạp hào và thuộc tính ngũ hành của quái cung quẻ chính. Địa chi nạp hào có thuộc tính ngũ hành tương đồng với cung được gọi là “Ta”, dùng Huynh Đệ để biểu thị, cái sinh ta…

Đọc Thêm Đọc Thêm