Thần sát trong dự đoán lục hào

Thông tin Thần Sát rất có giá trị sử dụng trong việc phân tích chi tiết quái tượng, phạm vi ứng dụng của nó rất rộng rãi, nhưng từ xưa đã có quá nhiều Tinh Sát, có hàng trăm loại cát tinh thần sát khác nhau. Qua thực tiễn tích lũy trong thời gian dài, tôi đã …