Tag Archives: Dụng thần

Lục hào, Dụng thần lưỡng hiện

Chính là chỗ lục thân xuất hiện ở trong một quẻ có hai chỗ đại biểu chiêm sự, thì chúng ta gọi hiện tượng này là “Dụng thần lưỡng hiện”, lúc này phải căn cứ quy luật nhất định để phân tích cái nào là dụng thần. Quy luật như sau: Trước tiên thủ hào […]

Chư thần luận đoán (Dụng thần) – chương 5

Lục thần

Dụng thần (Một) Đạo thủ dụng, Dụng thần thông biến, lục thân chuyển hoán. Trong chiêm bốc Lục Hào tiến hành đầu tiên nhất chính là thủ Dụng thần, Dụng thần là hạt nhân của chiêm bốc Lục Hào, tất cả sự vật cát hung cùng phát triển đều quay quanh Dụng thần mà phân […]

TÁC DỤNG CỦA DỤNG THẦN VÀ ĐOÁN NGHIỆM CÁT – HUNG

Thế thì đối với mệnh cục cụ thể , chúng ta nên phán đoán thể và dụng của mệnh cục như thế nào ? Thứ nhất , nếu mệnh cục không tồn tại cách cục , thì thể chính là nhật chủ , không có dụng thần . Thứ hai , nếu mệnh cục có […]